Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die aan Verhuisbedrijf Voordelig een opdracht geeft;
2. Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verhuisbedrijf Voordelig
3. Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
Alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De opdrachtnemer is aan geen enkele overeenkomst gebonden, tenzij hij deze aanneemt. Het aanbod kan altijd worden ingetrokken, zelfs na aanvaarding door de opdrachtgever.
3.2 Het tarief in de offerte is altijd exclusief heffingen, vergunningen, en/of belastingen opgelegd door de overheid en exclusief andere kosten.
3.3 Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever, kunnen slechts dan door opdrachtnemer worden aangenomen, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast kan dit financiële gevolgen hebben voor het afgesproken eindbedrag welke voor rekening zijn van de opdrachtgever.

ARTIKEL 4: CONTRACTSDUUR
4.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor opdrachtnemer, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW worden bij dezen uitgesloten.

ARTIKEL 6: BEEINDIGING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
6.1 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.2 Wanneer opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
6.3 Indien de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren, binnen een termijn van 24 uur voordat de overeengekomen opdracht zou gaan starten, wordt er €150,- annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 7: BETALING
7.1 De betaling dient contant of via bankoverschrijving te gebeuren direct aan het einde van de opdracht, tenzij anders afgesproken.
7.2 De opdrachtgever is in verzuim als de betaling later plaats vindt dan afgesproken in artikel 8.1.
7.3 Als de opdrachtgever in verzuim is naar de opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op opdrachtgever.
7.4 Boven het verschuldigde bedrag is er een wettelijke rente verschuldigd, gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop de gehele betaling van de opdrachtgever binnen is bij de opdrachtnemer.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de opdrachtnemer de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden kan uitvoeren, tenzij ander schriftelijk afgesproken. Opdrachtgever is verplicht de locatie, parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel goed te organiseren. Tevens moeten de te vervoeren goederen goed verpakt zijn voor het transport.
7.2 Vergunningen en ontheffingen voor de opdracht dienen aangevraagd te worden door de opdrachtgever. Dit kanbij de gemeente (via het digitaal loket en dient meestal 10 dagen van te voren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
7.3 In geval van schade is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
7.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
7.5 In geval van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever is de opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk.
7.6 De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €250,- per opdracht, indien de schade is veroorzaakt door opdrachtnemer.
7.7 De opdrachtgever dient de te vervoeren spullen transportwaardig te verpakken, tenzij anders van te voren overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse producten elkaar niet kunnen beschadigen). Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van te voren anders overeengekomen in de opdracht).
9.8 Als er externe medewerkers door de opdrachtgever wordt ingeschakeld om de opdracht uit te voeren ( naast de medewerkers van de opdrachtgever), dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
7.9 Er kan enige vertraging optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.
7.10 In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is vastgesteld.
7.11 Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Het afgesproken te betalen bedrag dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden.
7.12 Schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten (indien anders in de opdracht overeengekomen).
7.13 Opdrachtgever dient bij schade te allen tijde de originele bon te sturen. Indien de originele bon niet beschikbaar is, moet opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.
7.14 Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Takelen is altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat er toegang is voor een verhuishaak en dat er een vrije doorgang is voor de gehele inboedel die verhuismoet worden. Bij gebruik van verhuisliften is de inboedel wel verzekerd.
7.15 In geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming, andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van Verhuis Voordelig heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomt te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.